کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰


شماره تلفن هاي مستقيم كارشناسان آموزش

قسمت آموزش:

آقاي وطن خواه 44660663و09307700310

قسمت مالي:

آقاي قلعه نوي44663124 و09151705957

قسمت اداري:

خانم هاشم آبادي 44643003و09364432961

كارشناس آموزش:

خانم سليماني 44654591و 09153719786

قسمت فارغ التحصيلان و مشمولين:

خانم هويدا فر 44665653و09373057781

قسمت فناوري:

خانم كارگري 44662447و09155716504

آيدي تلگرام m_kargai@

پيش شماره سبزوار(خراسان رضوي)051 است


تاریخ خبر: -

منبع خبر: -

تعداد بازدید:

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved