کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰


توجه                                                              توجه

تخفیف شهریه

 

دانشجویان عزیز جهت دریافت فرم تخفیف شهریه ترم مهر99-1400 به سایت دانشکده مراجعه نموده وپس ازتکمیل فرم مدارک لازم راپیوست نموده و حداکثر تاتاریخ15/09/99تحویل حسابداری نمایند

روش دریافت فرم

 

                                                  فرم تخفیف شهریه<-----فرم  ها وآئین نامه ها <------samasabzevar.ac.ir<------ سایت آموزشکده

 

تذکر مهم:

 

به مدارک ناقص هیچ گونه تخفیفی تعلق نخواهد گرفت

ضمنا دانشجویانی که ترم قبل رتبه علمی داشته اند بایستی فرم تخفیف راتکمیل وتحویل حسابداری نمایند


تاریخ خبر: -

منبع خبر: -

تعداد بازدید:

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved