کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

          سمت
مسئول دفتر و روابط عمومی
            نام و نام خانوادگي
موسی الرضا لطف آبادی
           رشته تحصيلي
زمین شناسی
           آخرين مدرک تحصيلي
کارشناسی
           پست الکترونيک
alotfabadi@ymail.com

صفحه شخصی آقای موسی الرضا لطف آبادی

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved