کارکنان | اساتید | مدیر گروه               

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

          سمت

ریاست دانشکده            نام و نام خانوادگیمهندس علیرضا صفار سبزوار
           رشته تحصیلی
مدیریت آموزشی
           آخرین مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
           پست الکترونیکsafarsabzevar19436@yahoo.co


صفحه شخصی مهندس علیرضا صفارسبزوار

www.SamaSabzevar.ac.ir

Tel : +985144643001-2 , Fax : +985144643003

2016 © All Rights Reserved